För att komma till rätta med problemen arbetar man med de tre komponenter som ingår i ART:
Ilskekontrollträning
Socialfärdighetsträning
Moralutveckling.

Socialfärdighetsträning är den beteendemässiga komponenten. Man lär sig att öka den sociala färdighetsnivå via modellering, rollspel, återkoppling på framförande och överföringsträning.

Ilskekontrollträning är den emotionella komponenten. Här lär sig barn/ungdomar vad de ska göra i stället för att uppträda aggressiv. De lär sig vad de inte ska göra.

Moralutveckling är den kognitiva komponenten. Man exponerar ett barn/ungdom för att antal moraliska dilemman i en samtalsgrupp.

Vi arbetar med rollspel, där vi tar upp aktuella konflikter och lär ut handlingsalternativ. Metoden handlar om att byta ut negativa reaktioner och handlingar mot alternativa och mer effektiva beteenden. Målet med träningen är att ge aggressiva och asociala barn, ungdomar och vuxna och även de tillbakadragna och socialt isolerade individer, träning i mellanmänskliga färdigheter.

Man kan säga att målet är att lära den känslokalle att känna empati, den samarbetsovillige att samarbeta, den utagerande att förhandla, den impulsive att kontrollera, den ängslige att hantera stress och att hjälpa den förvirrade till social insikt.

Vi lär barn och ungdomar vad de behöver för att tackla svåra situationer, utan att behöva tillgripa aggressivitet och våld.